Vedtægter


Warning: Missing argument 1 for dan(), called in /home/gdk/gattenbf.dk/admin/class/web_class.inc.php on line 715 and defined in /home/gdk/gattenbf.dk/admin/class/com_class.inc.php on line 20

Justeret d. 01.02.97

§1
Foreningens navn er Gatten Borgerforening af 1993, foreningens hjemsted er i Gatten.

§2
Foreningen har det formål, at samle og styrke fællesskabet og det lokale kulturliv.

§3
Som foreningens medlemmer kan alle optages, det er dog en betingelse, at man har tilknytning til Gattenområdet.

§4
Kontingent fastsættes af bestyrelsen og betales årligt forud.

§5
Udelukkelse fra foreningen afgøres på generalforsamlingen af den til enhver tid siddende bestyrelse

§6
Den årlige generalforsamling, som indkaldes i Februar, er højeste myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt, med mindst 28 dages varsel til medlemmerne.

Medlemsbevis er gyldig kvittering for den årlige kontingent.

Evt. forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden skal indeholde mindst flg. punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger beretning.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Eventuelt.

Hvad der fremkommer under eventuelt, kan ikke vedtages samme dag, men skal behandles på den næste generalforsamling.

§7
På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme, som kun kan udøves ved personlig fremmøde. Man kan ikke stemme hvis man har kontingentrestance.

§8
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller et flertal af borgerforeningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som generalforsamlingen.

§9
Til foreningens bestyrelse vælges 5 personer. Formand og kasserer vælges af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Første gang er der dog lodtrækning om 2 der vælges for 1 år.

Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorer.

§10
Regnskabsåret løber fra 01.01 til 31.12. Bestyrelsen skal fremvise regnskab over drift, samt en opgørelse over aktiver og passiver.

§11
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne stemmer for, og frist for  indlevering af forslag er overholdt.

§12
Opløsning af foreningen kan kun ske hvis 2/3 af medlemmerne, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med 14 dages mellemrum, stemmer for. Afvikling af evt. formue eller gæld ved opløsning afgøres på generalforsamlingen.

 

Warning: preg_replace(): Unknown modifier '/' in /home/gdk/gattenbf.dk/admin/class/com_class.inc.php on line 10